Robert Leven
60, Hesperange
Robert Leven
60 Joer, Hesperange
Schäffen
e.p. RTL e.r.
„Ëmweltbewosst an d’Zukunft”
Robert Leven