Marc Lies
48, Itzig
Marc Lies
48 Joer, Itzig
Buergermeeschter an Deputéierten
„Mat Häerz an Engagement an d’Zukunft vun eiser Gemeng”
Marc Lies