Jean Theis
55, Alzingen
Jean Theis
55 Joer, Alzingen
Spuerkeessbeamten, Gemengeconseiller
„Fir och an Zukunft weiderhin eng lieweg, modern, attraktiv a wunnenswaert Gemeng”
Jean Theis