Jacques Felix Wirtz
29, Fentange
Jacques Felix Wirtz
29 Joer, Fentange
Consultant stratégie PwC
„Fir eng modern Gemeng”