Carlo Noesen
60, Howald
Carlo Noesen
60 Joer, Howald
Pens. Staatsbeamten
„Fir eng innovativ Gemeng”