D’CSV AN DE KOMMISSIOUNEN A SYNDIKATER

D’CSV stellt Vertrieder an den 11 kommunale Kommissiounen.  An alle  Kommissiounen stelle mer de President.

Sie all engagéieren sech op ganz verschidde Gebitter an ënnerstëtzen de Schäfferot mat hieren Iwwerleeungen an Ureegungen an der alldeeglecher Politik. Op déi Manéier hun niewt de Conseilleren och Bierger d’Méiglechkeet sech aktiv fir d’Belange vun der Gemeng mat an ze brengen. D’Avis’en vun de  Kommissiounen hun e reng konsultative Charakter a sinn net öffentlech.

D’Zuel vun de Sëtz an de Kommissiounen get an onser Gemeng, entspriechend dem Proporz, jeweils no de Wahlen entspriechend de Sëtz am Gemengerot festgesat. D’Parteie si fir d’Nominatioun vun de Vertrieder an de Kommissiounen verantwortlech a gi vum Gemengerot gestemmt.

All  Kommissioun besteet aus dem President, dem Sekretär, de Memberen an de Membres suppléants. Je no Besoin treffen se sech teschent 3 an 12 mol pro Joer.

Verschidde Kommissiounen si vum Gesetz aus obligatoresch: d’Commission scolaire, d’Commission des loyers an d’Commission consultative pour étrangers (bei méi wéi 20% Auslännerundeel).

Um Enn fannt der och d’Syndikater mat de respektiven Délégéierten. Hei si mir an 9 Syndikater an Organisatiounen präsent fir d’Interesse vun onser Gemeng ze vertrieden.

Commission consultative communale d'intégration
Président:
JUNCKER Romain (CSV)
Membres:
HUBERTY Anne (CSV)
LENTZ - PAK Mi Hee (CSV)
KNEPPER - RION Annick (CSV)
Membres suppléants:
NOESEN Carlo (CSV)
STOICHKOVA Tatiana (CSV)
NICOLETTI Franco (CSV)
ECHAFAQI Rachid (CSV)
ZAHLEN - TOMBS Kirsten (CSV)
Commission de la mobilité
Président:
WESTER Guy (CSV)
Membres:
FREYLINGER Pierre (CSV)
LEVEN Robert (CSV)
THEIS Jean (CSV)
WIRTZ Jacques (CSV)
Membres suppléants:
NOESEN Carlo (CSV)
KRAUS Roger (CSV)
Commission de la Culture
Président:
THEIS Jean (CSV)
Membres:
GROTZ Sylvie (CSV)
MEYER Myriam (CSV)
MILLE Monique (CSV)
LENTZ - PAK Mi-Hee (CSV)
Membres suppléants:
BRAUN Josée (CSV)
NICOLETTI Franco (CSV)
Commission des affaires sociales
Présidente:
HUBERTY Anne (CSV)
Membres:
KNEPPER - RION Annick (CSV)
MEYER Myriam (CSV)
POLIGNANO Stefano (CSV)
WIRTZ Marie-Thérèse (CSV)
Membres suppléants:
FREYLINGER Pierre (CSV)
SCHILTZ Diane (CSV)
Commission des bâtisses et de l'urbanisme
Président:
ZEIMES Steve (CSV)
Membres:
FELTEN Kim (CSV)
FOURNELLE Sven (CSV)
THEIS Jean (CSV)
WESTER Guy (CSV)
Membres suppléants:
ENTRINGER Guy (CSV)
NICOLETTI Franco (CSV)
Commission des finances
​Président:
WIRTZ Jacques (CSV)
Membres:
EICHER Luc (CSV)
LEVEN Robert (CSV)
THEIS Jean (CSV)
WESTER Guy (CSV)
Membres suppléants:
FELTEN Frank (CSV)
GOEDERT Guy (CSV)
Commission des loyers
​​Président:
GOEDERT Guy (CSV)
Membres suppléants:
FREYLINGER Pierre (CSV)
Commission des sports
​Président:
FELTEN Kim (CSV)
Membres:
NOESEN Carlo (CSV)
POLIGNANO Stefano (CSV)
SCHOLER Bob (CSV)
THINNES Jill (CSV)
Membres suppléants:
FIXMER Jean (CSV)
SCHANCK Andy (CSV)
Commission scolaire
Présidente:
ADEHM Diane (CSV)
Membres:
HUBERTY Anne (CSV)
ZUCCOLI - GROTZ Sylvie (CSV)
Kommissioun fir Ëmwelt a Klima
​​Président:
LEVEN Robert (CSV)
Membres:
HANSEN Karin (CSV)
SCHILTZ Diane (CSV)
WESTER Guy (CSV)
ZAHLEN - TOMBS Kirsten (CSV)
Membres suppléants:
MEYER Myriam (CSV)
NOESEN Carlo (CSV)
Commission de la voirie
Président:
WESTER Guy (CSV)
Membres:
FELTEN Frank (CSV)
FISCHER Joseph (CSV)
JACOBY Robert (CSV)
THULL Raymond (CSV)
Membres suppléants:
NOESEN Carlo (CSV)
SCHOLER Bob (CSV)
SIGI - Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique
THEIS Jean
délégué
SIDOR - Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et de Capellen
BECK Georges
délégué
SICEC - CREMATOIRE DE LUXEMBOURG
Wester Guy
délégué
SEC - Syndicat des eaux du centre
LEVEN Robert
délégué
ONT Office National du Tourisme
Theis Jean
Klimabündnis Lëtzebuerg
Leven Robert
Vertrieder vun der Gemeng Hesper
Member vun der Cellule de Coordination
Wester Guy
membre suppléant
Klimabündnis International
Leven Robert
Member vum Executive board
Vertrieder vu Lëtzebuerg
Oekocenter Hesper, Comité de surveillance
Lies Marc
Präsident
Adehm Diane
membre
Leven Robert
membre
CIGL
Leven Robert
Präsident vum Conseil d'administration
Adehm Diane
Member
Theis Jean
Member