D’CSV am Gemengerot

D’CSV stellt 8 vu 15 Vertrieder am Gemengerot. ( op der Foto feelt d’Anne Huberty)

Robert LEVEN vun Hesper,

 • Member vum Hesper Gemengerot
 • Vize-Président vun der CSV-Hesper
 • Member vum Aarbechtsgrupp Nohaltegkeet vun der CSV
 • Präsident vun der Emweltkommissioun
 • Sekretär vun der Finanzkommissioun
 • Gemengevertrieder am Klimabündnis Lëtzebuerg
 • Member vun der Cellule de coordination vum Klimabündnis
 • Board member a Vertrieder vu Lëtzebuerg am int. Klimabündnis
 • Member vum Comité de surveillance vum Oekocenter
 • Vertrieder am SEC (Waassersyndicat)
 • Präsident vum Conseil d’Administration vum CIGL
 • Gemengevertrieder am Arbechtsgrupp Klimapakt
 • Präsident vum RAL-Rückkonsum

Jean THEIS vun Alzeng,

Bankemployé

 • Member vum Hesper Gemengerot
 • Vize-Président vun der CSV-Hesper
 • Member vun der Finanzkommissioun
 • Member vun der Bautekommissioun
 • Präsident vum Syndicat d’Initiative et du Tourisme vun der Gemeng Hesper
 • Délégué am Syndicat SIGI
 • Präsident vun der Kulturkommissioun
 • Trésorier vum Hesper Kulturkréess
 • Trésorier vum CIGL Hesper

Guy Wester vun Alzeng,

Bauer

 • Member vum Hesper Gemengerot
 • Member vun der Finanzkommissioun
 • Member vun der Emweltkommissioun
 • Präsident vun der Weegekommissioun
 • Präsident vun der Mobilitéitskommissioun
 • Member vum CSJ-Nationalcomité
 • President vun der CSJ-Hesper
 • Vize-President vun der CSV-Zentrum

 


Anne HUBERTY vu Fenteng,

Däitsch-Proff

 • Member vum Hesper Gemengerot
 • Präsident vun der Commission des affaires sociales
 • Member vun der Commission consultative communale d’intégration
 • Member vun der Commission scolaire