Emwelt

Klimaschutz an onser Gemeng

D’CSV ass ee gutt Virbild a Saache Klimaschutz a weist dat all Dag an de Gemengen, wou CSV-Buergermeeschteren an der Verantwortung sinn. De Buergermeeschter vun Hesper ,Marc Lies hëllt Iech an dësem ...

Weider liesen

Kindermeilen-Start in Hesperingen

Anlässlich der Sitzung des Vorstandes vom Internationalen Klimabündnis wurde die Kampagne “Klimameilen; Op Kannerféiss duerch d’Welt 2019” offiziell  gestartet. Dabei waren kleine Klimaschützer aus der Maison Relais “Heesprenger”. Sie werden in den nächsten Monaten fleissig Klimameilen sammeln. Zu Fuss, per Fahrrad oder Roller, zeigen Sie uns wie man Wege klimafreundlich zurücklegt. ...

Weider liesen

EMIL 2019

Den EMIL 2019 huet och dëst Joer neess vill Bierger op Izeg an de Jardinage ugezunn a motivéiert fir matzemaachen. Iwwert 100 Leit hu moies d’Natur gebotzt, dono zesummen zu Metteg giess an ...

Weider liesen