AKTUELL

Ons Kandidatelëscht fir d’Gemengewalen

Ennert dem Motto „Fir eng staark a lieweg Gemeng Hesper“ goufen déi 15 Kandidatinnen a Kandidaten fir d’Gemengwalen an der Gemeng Hesper op onser Generalversammlung vum 20. Mäerz am Centre Nic. Braun zu Hesper virgestallt. Ons Kandidaten sinn an alle Sektiounen vertrueden: 3 vun Hesper, 3 vum Houwald, 4 vun Alzeng, 3 vu Fenteng an 2 vun Izeg. Dorënner sinn 5 Fraen  a 4 Vertrieder aus der CSJ. Kandidaten CSV ...

Weider liesen

Fro un d’Chamber: Wivill Awunner hu mer dann elo?

Här Mars di Bartolomeo President vun der Chamber Lëtzebuerg, den 15. Februar 2017   Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech Iech dës parlamentaresch Fro iwwert den Persouneregëster un den Här Inneminister weiderzeginn. An der leschter Zäit war de nationale Persouneregëster an der Aktualitéit well Awunnerzuelen aus dem selwechten net mat deenen aus dem kommunale ...

Weider liesen

Fro un d’Chamber: Houwalder Gare a Bus

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 15 février 2017 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet des transport publics. Dans ...

Weider liesen