Chamber

Tunnel Contournement Hesper?

Parlamentaresch Ufro zum Contournement Hesper vum Marc Lies: Tunnel an Natura 2000? Käschtepunkt vum Tunnel? Wéi laang daueren d’Preparativen? Wéini ka mat den Aarbechten ugefang ginn? Passage Foussgänger/Velo: Cactus Howald-Auchan/Cloche d’Or   Question Parlementaire vum Marc Lies

Weider liesen

Fro un d’Chamber: Wivill Awunner hu mer dann elo?

Här Mars di Bartolomeo President vun der Chamber Lëtzebuerg, den 15. Februar 2017   Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech Iech dës parlamentaresch Fro iwwert den Persouneregëster un den Här Inneminister weiderzeginn. An der leschter Zäit war de nationale Persouneregëster an der Aktualitéit well Awunnerzuelen aus dem selwechten net mat deenen aus dem kommunale ...

Weider liesen

Fro un d’Chamber: Houwalder Gare a Bus

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 15 février 2017 Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet des transport publics. Dans ...

Weider liesen

Question parlementaire zur Drosbach

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg, le 9 décembre 2016 Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Madame la Ministre de l’Environnement au sujet du cours d’eau « Drosbach ». Suite à plusieurs pollutions du cours d’eau « ...

Weider liesen

Eng Emgeeungsstrooss fir Hesper, déi nei N3

Zanter Joeren engagéiert sech d’CSV Hesper, besonnesch onse Buergermeeschter Marc Lies, fir datt déi nei Emgeeunsstrooss Réalitéit gett an domadder d’Liewensqualitéit verbessert get. Kaart mat dem proposéierten Tracé vun der neier N3, Deelstéck Süd:           Discours Marc Lies  – Module Nord nei N3 Discours vum Marc Lies an der Chamber Zousätzlech get et eng Etude fir ...

Weider liesen

QP Marc Lies zur Drosbach

An der lescht koum et dacks vier dass den Drosbach verknascht wor. Onse Buergermeeschter an Deputéierten Marc Lies huet dozou eng Fro an der Chamber gestallt. QP Marc Lies Drosbach

Weider liesen

Ännerungen un der Buslinn 144 mat Verschlechterungen

Question parlementaire vum Marc Lies Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, quant aux changements qui ont affecté la ligne RGTR 144 suite à la mise en place de nouveaux horaires et suite à la ...

Weider liesen