AKTUELL

COVID-19: Grouss Finanziell Ënnerstëtzung

Moossnahmen déi de Schäfferot vun der Gemeng Hesper dem Gemengerot virgeluecht huet, ass fir dëst Joer verduebelt ginn: + 150.000€ ➡️ Ouni Veräinsliewe gëtt et kee Gemengeliewen. Dowéinst ass et wichteg grad si an dëser Zäit ze ënnerstëtzen. Verdueblung vum Subside de base fir Veräiner: + 45.000€ ➡️ Gromperegeld ass fir dëst Joer verduebelt ginn: + 150.000€ ➡️ Aussetzen Bail Commercial: – 40.000€ ➡️ Akaf ...

Weider liesen

Chantier un der N3, wéi geet et virun?

Question parlementaire vum Marc Lies Zanter 1 Mount gëtt op de Chantieren uechter d’ganz Land an och un der neier N3 nees geschafft. Wéi kommen déi 3 verschidde Moduler (Nord / Central a Sud), an déi d’N3 gegliddert ass, virun ? Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte ...

Weider liesen

Hesper am Corona-Modus

Mir sollen optimistesch sinn. Mir sollen positiv no vir kucken. Mir sollen de Leit Mutt maachen. Dass et och no dëser schwiereger Zäit viru geet. Et ass genee dat, wat mir wëllen als Message heimadder ...

Weider liesen

CSV&CSJ Generalversammlung am CELO

Vill Memberen a Frënn haten de Wee bei ons fonnt. Begréisse konnte mer de Präsident vun der CSV, de Frank Engel an de Buergermeeschter vu Weiler-la-Tour, de Vincent Reding. An hiere Rieden hunn de Marc Lies Stellung zu aktuellen Theme geholl, ons Sekretärin Yolande Thoma de Joeresrapport viergestallt an de Guy Wester als Caissier eng Iwwersiicht iwwert d’Konte ginn. Uschléissend gouf u verstuerwe Memberen ...

Weider liesen