Kuerzfaassung vun den Interventiounen vun den CSV Vertrieder am Kader vun de Budgetsdiskussiounen am Hesper Gemengerot.