COVID-19: Grouss Finanziell Ënnerstëtzung

Moossnahmen déi de Schäfferot vun der Gemeng Hesper dem Gemengerot virgeluecht huet,

ass fir dëst Joer verduebelt ginn: + 150.000€

➡️ Ouni Veräinsliewe gëtt et kee Gemengeliewen. Dowéinst ass et wichteg grad si an dëser Zäit ze ënnerstëtzen.

Verdueblung vum Subside de base fir Veräiner: + 45.000€

➡️ Gromperegeld ass fir dëst Joer verduebelt ginn: + 150.000€

➡️ Aussetzen Bail Commercial: – 40.000€

➡️ Akaf vu Schutzproduiten während dem Lockdown: + 35.000€

➡️ Albausanéirung: + 25.000€

➡️ Verdueblung vun der Bauprime: + 15.000€

➡️ Ausgläichsbezuelung fir Indépendanten bei Owescoursen : 5.000€

➡️ Akafstour fir eeler a vulnérabel Leit: 753 Bestellungen

Mesures COVID-19 présentées par le Collège échevinal au conseil communal.

➡️ Doublement du subside de base aux associations locales: + 45.000€

➡️ Doublement de la prime de vie chère: + 150.000€

➡️ Suppression Bail Commercial: – 40.000€

➡️ Acquisition de produits de protection lors du Lockdown: + 35.000€

➡️ Assainissement bâtiments: + 25.000€

➡️ Doublement prime d‘acquisition et de construction: +15.000€

➡️ Prestation compensatoire aux indépendants des cours du soir: 5.000€

➡️ „Akafstour“, course pour personnes vulnérables: 753 commandes