CSV&CSJ Generalversammlung am CELO

Vill Memberen a Frënn haten de Wee bei ons fonnt. Begréisse konnte mer de Präsident vun der CSV, de Frank Engel an de Buergermeeschter vu Weiler-la-Tour, de Vincent Reding. An hiere Rieden hunn de Marc Lies Stellung zu aktuellen Theme geholl, ons Sekretärin Yolande Thoma de Joeresrapport viergestallt an de Guy Wester als Caissier eng Iwwersiicht iwwert d’Konte ginn. Uschléissend gouf u verstuerwe Memberen erënnert an déi langjähreg Memberen geéiert. Zum Ofschloss huet de Frank Engel d’Wuert un ons geriicht.