Klimaschutz an onser Gemeng

D’CSV ass ee gutt Virbild a Saache Klimaschutz a weist dat all Dag an de Gemengen, wou CSV-Buergermeeschteren an der Verantwortung sinn.
De Buergermeeschter vun Hesper ,Marc Lies hëllt Iech an dësem Film ë.a. mat an den Oeko Center Hesper, wou all Joer eng 82’000 Leit passéieren.