Méi Ënnerstëtzung fir lokal Associatiounen a Veräiner

CSJ HesperLokal Associatiounen a Veräiner bilden e wichtegen Eckpfeiler vun eiser Gesellschaft. Duerch hiren alldeeglechen Asaz fërderen kulturell wéi sportlech Associatiounen de sozialen Zesummenhalt an d’Integratioun an eiser Gesellschaft.
Hier alldeeglech Aarbecht mat Kanner a Jugendlechen fërdert e gesond Mateneen a stellt an den Aen vun der CSJ Hesper eng absolut Necessitéit fir eis Gemeng duer.
Am Alldag treffen déi verschidde Veräiner awer op déi verschiddenste Problemer: net genuch Fräiwëlleger, administrativ Hürden a Problemer bei der Digitaliséierung.
D’CSJ Hesper ass der Meenung, dass déi kulturell wéi déi sportlech Veräiner an Zukunft méi ënnerstëtzt musse ginn fir dass si och an Zukunft esou eng gutt Aarbecht fir eis all kënne leeschten.

CSJ Hesper