Budget 2016

De leschte Freideg, den 11. Dezember hu mer am Gemengerot de Budget diskutéiert a gestëmmt. Ouni Géigestëmm gouf de Budget vum Gemengerot ugeholl.

Hei fannt der d’Bäiträg vun onse Vertrieder am Gemengerot:

Budget 2016

Jean Theis Budget Speech 11 12 2015

Commentaire Romain Conseil Communal 11 Dezember 2015

Guy Wester Budget 2016

De Georges Beck konnt leider net derbäi sinn an hat sech entschellegt.