Gemengewahlen 2011

Marc Lies, Buergermeeschter
Marc Lies, Buergermeeschter

Léif Matbiergerin, léiwe Matbierger

Den 9. Oktober 2011  gëtt en neie Gemengerot gewielt.
D‘CSV Hesper steet zanter Joren fir Engagement, Wäitsiicht a Kontinuitéit. Eis Aarbecht ass ëmmer mat Bléck no vir geriicht.
An deene leschte Joren goufen vill Aarbechten an Ugrëff geholl. Mat dem Ausbau respektiv dem Ëmbau vun eise Schoulen an Opfangstrukturen ass eise Bléck kloer a Richtung vun der Weiderentwécklung vun eiser Gemeng geriicht. D‘Sanéierung an den Neibau vun dëse Gebaier gëtt zanter Joren schonn no strengen ökologesche Critèren ëmgesat.
Et gett keng Alternativ zum Ëmweltschutz. Mat enger ganzer Rei vu Mesuren wëlle mir och an Zukunft aktiven Klimaschutz bedreiwen.

Besonnesche Wert wëlle mir weider op dat gesellschaftlecht Zesummeliewen leeën, d‘Ënnerstëtzung vun eise Veräiner läit eis besonnesch um Häerz. Am Beräich vun der Kultur wëlle mir an deenen nächste Joren nei Accenter setzen. Mir wäerten awer och dofir suergen datt Projeten vun erschwénglechem Wunnraum viru gedriwwe ginn.
D‘Mateneen tëscht Jonk an Al, tëscht Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger si weider Erausfuerderungen vu muer. Deene Jonken musse mir nei Chancen opzeechnen an eisen eelere Matbierger den néidege Respekt an déi néideg Ënnerstëtzung entgéint bréngen.
Dësen Erausfuerderungen wëlle mir eis stellen. Déi 15 Kandidaten vun der CSV Hesper si prett fir mat vill Häerz an Engagement eis Gemeng weider matzegestalten.

Léif Matbiergerin, léiwe Matbierger

Äert Vertrauen ass fir eis Optrag an Usporn zugläich.
CSV äer Equipe.

Marc Lies
Buergermeeschter

Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Un nouveau conseil communal sera élu le 9 octobre.
Depuis des années, le CSV Hesperange rime avec engagement, idées visionnaires et continuité. Notre travail se fait toujours le regard tourné vers l’avant.
Beaucoup de travaux et de projets ont été réalisés ces dernières années. Avec l’agrandissement, respectivement la transformation de nos écoles et de nos structures d’accueil, nous nous adonnons sans borne au développement de notre commune. Depuis des années, l’assainissement énergétique de même que les nouvelles constructions de nos infrastructures communales se font selon de stricts critères écologiques.
Il n’y a pas d’alternative à la protection de l’environnement. C’est avec toute une panoplie de mesures que nous voulons participer activement dans les années à venir  à la protection climatique.
Il nous tient également à cœur de soutenir nos associations locales et de contribuer ainsi au maintien de la cohabitation culturelle au sein de notre commune. A l’avenir, nous souhaitons encore nous investir davantage dans le domaine de la culture. Mais nous allons aussi veiller à mettre en place des projets d’habitations plus abordables.
Vivre ensemble, jeunes et vieux, luxembourgeois et non-luxembourgeois, tels sont les autres défis de demain. Nous devons offrir de nouvelles perspectives aux jeunes tout en vouant à nos concitoyens plus âgés le respect et le soutien qu’ils méritent.
Tels sont les défis que nous nous sommes lancés. C’est en y mettant beaucoup de cœur et d’engagement, que les 15 candidats du CSV veulent participer à la construction de l’avenir de notre commune.

Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Votre confiance est notre mission et notre motivation en même temps.

CSV, votre équipe

Marc Lies
Bourgmestre