E grousse MERCI

Foto Marc Wilwert (LW)

Léif Wielerinnen a léiwe Wieler,

Dier hutt gewielt an d’CSV Hesper geet gestäerkt aus dëse Wahlen erfir.

Resultat: CSV 41,64 % ( +4,85%)  ergëtt 7 Sëtz (+1)

Gewielt sinn: Marc LIES, Diane ADEHM, Théo ZEIMES, Robert LEVEN, Triny SPIRINELLI, Jean THEIS, Georges BECK.

Villmols MERCI fir äer Ënnerstëtzung.

Äert Vertrauen ass  fir eis Optrag an Usporn zugläich.

D’Resultater vun der Wiel fannt der hei